ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)

42118 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)

 ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)

-ขั้นตอนกรจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ภายในวันเดียว)

1.จองชื่อ

2.รับข้อมูลจดทะเบียน

3.ส่งเอกสารจดทะเบียน

4.จดทะเบียนบริษัท

5.ส่งชุดเอกสารจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า

6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

 

 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการข้อมูลเครดิต

บริหารสินทรัพย์กิจการคลังสินค้า กิจการไซโลหรือกิจการห้องเย็น)

9.  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุม

          ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ

11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

12. สำเนาข้อบังคับ ชําำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)

13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัด

    ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น

          แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท

          ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น

    ที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน

          โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับ

    จำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

15. แบบ สสช.1 (แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท)

16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่ สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

19. หนังสือมอบอำนาจ

        (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจ

   ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือ

        ชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

 

 

 ค่าธรรมเนียม (จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท

2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 5,000 บาท

3. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท

4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

5. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

6. ค่าอากรแสตมป์ 400 บาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้